این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > Contact Us
.: Contact Us


E-mail : nmeic2017@iaun.ac.ir
Address
: Faculty of Engineering,Najafabad branch,Islamic Azad University,Najafabad,Iran

Telephone : +98 - 031 - 42292960

Fax: +98 - 031 - 42292960